Glade frivillige turistmedarbejdere i Næstved på “kendskabstur” i Næstved Kommune.

32 glade frivillige turistmedarbejdere fra Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved på kendskabs-tur i kommunen.

Torsdag den 12.april var en stor dag for turismen i Næstved kommune.
Det mærkede 32 frivillige Næstved, fordi turens gennemførelse blandt andet fik økonomisk støtte fra Mærk Næstved.

Det blev en god dag i turismens tjeneste med besøg på lokale gallerier, Bed&Breakfast mm,

Med start på Rønnebæksholm og sluttende på Tystrup-Bavelse Naturpark.

Alle fik inspiration, og ikke mindst viden, om vores dejlig egn og alle vores skønne turistattraktioner. Der var også deltagelse fra Visit Sydsjælland-Møn, hvor Vibeke Tejlmand fik et godt indtryk og forståelse for, hvordan en velfungerende turistinformation virker.
Derfor er medarbejderne i Ventesalen helt klar til turist sæsonen og glæder sig til at byde alle velkommen og er klar med råd og vejledning for turister og borgere.

På billedet ses alle de frivillige med det nye I-skilt, og i dagens anledning gik turistflaget til tops på den nye flagstang.

Faktaboks:
Ventesalen på Banegårdspladsen er åbent daglig fra kl.10-16 og nu også om lørdagen 10-14. Ventesalen bemandes af frivillige der yder en stort indsats for turismen i Næstved kommune. Har du lyst til at blive en del af netværket så kontakt formand Georg Bentzen.

Yderligere information: formand Georg Bentzen, mobil 2468 8933 eller mail: gb@ntuf.dk

Turistforeningen udvider åbningstiden i Ventesalen,Banegårdspladsen,Næstved

Fra lørdag den 7.april vil der hver lørdag været åbent fra kl.10-14.
Det imødekommer et stort ønske fra brugerne, såvel turister som borgere, og pendlere der bruger faciliteterne i Ventesalen -f.eks.rådgivning om turistspørgsmål, køb af lokalt producerede varer fra Ålestokgården,buspassagerer der benytter toiletfaciliteterne m.m.

På billedet ses formanden for Teknisk Udvalg i Næstved kommune Helle Jessen, formand for Turistforeningen Georg Bentzen, samt to af de mange frivillige, der gør det muligt at holde åbent, nemlig Grethe Christoffersen og stående Laura Sø.

Fakta:

Ventesalen er åben daglig mandag-fredag 10-16 og nu også lørdag 10-14
I Ventesalen yder Turistforeningens frivillige, der er samlet i et stort netværk, gratis rådgivning om turistspørgsmål.

Alle er velkommen, og har du også lyst til at blive Frivillig så kontakt formand Georg Bentzen.

Yderligere informationer:


Notat fra årets generalforsamling

I går, den 22.marts holdt vi generalforsamling i Turistforeningen, på Hotel Vinhuset i Næstved.
Charlotte Urup Stoltenberg, Advodan Næstved, blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Foreningen har 274 medlemmer, og 60 af dem var mødt.

Formand Georg Bentzen kom i beretningen ind på den store betydning turismen har i Næstved Kommune. Erhvervet omsætter for over 740 mill.kr.og skaber 845 fuldtidsarbejdspladser. Turisme erhvervet er dermed den største private virksomhed, målt på ansatte i Næstved kommune, og det er vel at mærke arbejdspladser, der ikke kan outsources.
Georg Bentzen foreslog, at Næstveds Kommunes turisme strategi bliver todelt. Dels fortsat markedsføring m.m.via det kommunale samarbejde i Visit Sydsjælland-Møn, og som noget nyt, dels en strategi for den lokale turisme. Turistforeningen har mange ideer til, hvordan modtageapparatet for turister skal virke under temaet: det gode værtsskab.
Derfor håber foreningen, via dialog og samarbejde, at byrådet i Næstved finder økonomiske ressourcer til at støtte og videreudvikle turismen i Næstved i tæt samarbejde med Turistforeningen.
Der var god debat blandt de fremmødte, og vi kunne alle glæde os over, at den politiske top i kommunen var tilstede, idet både borgmester Carsten Rasmussen og første viceborgmester Klaus Eusebius, sammen med Helge Adam Møller og Helle Jessen var tilstede.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Herefter gennemgik kasserer Erik Holst regnskabet, der viste et lille underskud på 1000 kr.og en egenkapital på 489.000kr. Erik Holst gennemgik også regnskabet for Næstved Turisme A/S, der viste et overskud på 27.000 kr. Årsrapporterne blev enstemmigt godkendt.

Claus Neergaard og Gitte T. Olsen blev genvalgt til bestyrelsen for de næste to år.
Suppleant Svend-Erik Kristensen blev genvalgt for næste år.

Revisor Rickard Patel, Beierholm Næstved, blev genvalgt.

Efter pausen holdt museumsleder i Næstved Mette B. Bruun, Museum Sydøst Danmark, et fremragende indlæg om Det Nye Holmegaard.

Formand Georg Bentzen sluttede aftenen med ros til Frivillige Netværket, der yder en stor daglig indsats i Ventesalen, som nu også fra april måned har åbent hver lørdag fra kl.10-14.

Har du spørgsmål til generalforsamlingen, eller ideer til indsats området, som du mener Turistforeningen skal fremme, er du altid velkommen til at kontakte Georg Bentzen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formand Georg Bentzen
Næstformand Uffe Nielsen
Kasserer Erik Holst

Forretningsudvalget, som også er bestyrelsen i Næstved Turisme A/S blev:
Georg Bentzen, Uffe Nielsen, Erik Holst og Henning Jørgensen

Bestyrelsens medlemmer er nu: Georg Bentzen, Uffe Nielsen, Erik Holst, Claus Neergaard, Gitte T. Olsen, Henning Jørgensen (udpeget af Næstved kommune) og Kristian Skov-Andersen (udpeget af Næstved kommune) samt suppleant Svend-Erik Kristensen.

Hvis du har lyst til at blive en del af bestyrelsen -hvis ja, så kontakt formanden

Foreningen vil i det kommende år arbejde med følgende indsats områder:

Vi skal sikre og udvide åbningstiden i Ventesalen.
Vi skal øge uddannelsen af de frivillige.
Vi skal holde fokus på vores økonomi i foreningen og specielt Sommerhusudlejningen.
Vi skal fortsætte arbejdet i DUNK.
Vi skal medvirke til at få flere overnatningsmuligheder i Næstved.
Vi skal have flere medlemmer i foreningen.
Vi skal overbevise borgmester og byråd om nødvendigheden af økonomisk hjælp og støtte til vores arbejde.
Vi skal planlægge generationsskifte i ledelse og bestyrelse.
Vi skal medvirke aktivt i afvikling af SKILLS i 2019.
Vi skal sætte turistpræg på Ny Holmegaard.
Vi skal lægge os i selen for godt vejr og en god kommende sæson.
Og meget mere til gavn for medlemmerne og turisterhvervet.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand
Næstved Turistforening

Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Turistforening
onsdag den 21. marts kl. 17.30 på Hotel Vinhuset, 4700 Næstved.

Dagsorden ifølge vedtægterne med enkelte tilføjelser:

 1. Valg af dirigent
  1. Formand Georg Bentzen aflægger beretning
  2. Direktør for Næstved Turisme A/S, Erik Holst orienterer om selskabets virke
 2. Kassereren fremlægger regnskab
 3. Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslår ændret kontingent for private medlemmer på grund af moms
 4. Kassereren fremlægger budget for 2018
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. På valg er:
   1. Claus Neergaard og Gitte T. Olsen. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
  2. Valg af suppleanter. På valg er:
   1. Svend- Erik Kristensen som 1.suppleant. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm,Næstved, ved stat.aut.revisor Richard Patel.
 8. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en middag inden generalforsamlingen, som begynder kl. 18.30.

Øl, vand, vin er for egen regning. Af hensyn til arrangementet beder vi om tilmelding på mail: cg@naestvedturistforening.dk eller på mobil 40 30 96 39 eller fastnet 5572 1122, senest den 14. marts

Efter generalforsamlingen vil Mette Bielefeld Bruun, Museum Sydøstdanmark, orientere om planerne for Det nye Holmegaard og betydningen for turismen. En investering på over 100 mill.kr.i vores område, der skal være klar til åbning primo 2019.

I en kort pause vil der som sædvanlig være lodtrækning af sponserede præmier.

Vi, i bestyrelsen, ser frem til en god debat og en værdig afviklet generalforsamling. Vel mødt alle.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand

Det gode værtsskab

Mange penge og arbejdspladser i turismen

Vidste du, at turismen omsætter for 700 millioner kr. i Næstved kommune og skaber 840 arbejdspladser?

Dermed er turismen kommunens største private arbejdsplads, og der er  muligheder for mere, men det kræver, at Næstved kommune vil være med. Det vil være guld værd for hele området👍👍👍

Februar 2018

Lokal turisme er en gylden forretning

Oktober 2017

Udlejning af sommerhuse skaber omsætning på 22 millioner kroner til Karrebæksminde og Næstved. Men en håndsrækning fra Næstved kommune kan sætte yderligere gang i turismen.
Af Erik Holst
bestyrelsesmedlem, Næstved Turistforening

 

Vel har sommeren 2017 vejrmæssigt indskrevet sig i historien som umanerligt ringe, kølig og våd. Men set fra turistbranchen har sommeren været anderledes smuk. Næstved Turistforening ejer Feriepartner Karrebæksminde, der udlejer sommerhuse, og her har sæsonen været den bedste i mange år. I forhold til 2016 har fremgangen været på 31 procent.

 

Beregnet efter den model, som hotel- og restaurantbranchens brancheforening, Horesta, bruger, skaber et udlejet sommerhus en omsætning på 300.000 kroner. Og ganger man turistforeningens udlejede sommerhuse med dét tal, når man op på en lokal omsætning på 22 millioner kroner.

 

Lægger man desuden omsætningen skabt af De hvide Svaner og Enø Camping oveni, kommer man tæt på 50 millioner kroner i omsætning til restauranter, supermarkeder, sæsonforretninger og andre serviceerhverv. Det betyder arbejdspladser og vækst.

 

Historien har vist, at en succesfuld sommerhusudlejning forudsætter lokalkendskab og lokalt engagement. Da turistforeningen for år tilbage solgte sommerhusudlejningen til en landsdækkende virksomhed, lukkede udlejningen efter mindre end to år. Nu har vi som nævnt genopbygget en vigtig del af den lokale turisme, som betyder, at Næstved Turistforening kan holde åbent året rundt og desuden støtte et godt samarbejde med det regionale turistsamarbejde, Visit Sydsjælland-Møn.

 

Takket være Næstved Kommune, der har stillet et lokale i Ventesalen på Banegårdspladsen ved Næstved Station til rådighed, kan vi ved hjælp af frivillige medarbejdere yde turister service fra klokken 10 til 16 på alle hverdage. Men vi kunne gøre mere, hvis Næstved Kommune vil støtte med midler til en koordinator af dette arbejde samt støtte uddannelsen af de frivillige. Vi håber, at det nye byråd vil kvittere for turismearbejdet med en håndsrækning. Den vil være guld værd.

Donation fra Trelleborgfonden

August 2017

Trelleborg Fonden donerede 28.000 kr. til Næstved Turistforening

Trelleborg Fonden er en selvstændig fond, der ledes af en uafhængig bestyrelse, og som administreres i dagligdagen af Sydbank.

Privatdirektør Morten Berg, Sydbank, Næstved der repræsenterer Fonden, glæder sig over at det lokale kulturliv i tre måneder har haft muligheder for at deltage i Guidede Ture, som er udviklet, arrangeret og gennemført af syv guider, under Næstved Turistforening.

Formanden for Turistforeningen Georg Bentzen glæder sig over at donationen gjorde det muligt, at markedsføre de guidede ture – som i alt har haft over 400 deltagere. Allerede nu er Turistforeningen i gang med planlægningen af guidede ture til 2018.

Foto: Privatdirektør Morten Berg, Sydbank og formanden for Turistforening Georg Bentzen ved fortællerhånden ved den fritlagte Suså, hvorfra de guidede ture i Næstved udgår.

Yderligere oplysninger: Formand Georg Bentzen, mobil 24688933 eller mail: gb@ntuf.dk, eller Morten Berg, mobil 61564355 eller mail: morten.berg@sydbank.dk

Donation fra Nordea Fonden

August 2017

Tak til Nordea Fonden der støtter godt liv. De guidede ture er nu gennemført og med succes.

På billede ses Henrik Karmark,Nordea, Georg Bentzen,Næstved Turistforening og på vagt i turistinformationen i Ventesalen, ses i baggrunden Per Rasmussen

Næstved Svingbro – information til lystsejlere

Sejl850x300

Juli 2017

Beliggenhed
Krydser Næstved Kanal ved Ydernæs.
55°12,8’N 11°43,9’E – kort 164

 

Gennemsejlingshøjde
I lukket tilstand er den frie gennemsejlingshøjde i en bredde på 10 m omkring kanalens centerlinie 8 m ved daglig vande. Gennemsejlingshøjden uden for den 10 m brede gennemsejlingsprofil er 6 m.

Åbningstider
Broen åbnes for lystsejlere på følgende tidspunkter:
I perioden fra den 1. april til den 30. september:
Kl. 09.30, kl. 13.30, kl. 18.30 og kl. 20.30
I perioden fra den 1. oktober til den 31. marts:
Kl. 09.30, kl. 13.30 og kl. 18.30 Anmodning skal ske til brovagten senest 1 time før den ønskede broåbning.
Brovagten kan udskyde passage af lystfartøjer indtil en planlagt eller igangværende passage af erhvervsskibe er afsluttet.

Kommunikation
Brovagt (Karrebæksmindebroen) kan kontaktes på telefon 55 44 20 45 eller VHF kanal 12 og 16.
Alle skibe, der har varslet brovagten med mindst 1 times varsel og som ønsker svingbroen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved:
Indgående (passage fra SW mod Næstved Havn).
1) Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller på telefon 55 44 20 45 ved skibets passage af
rapporteringsskiltet WEST 2, 700 meter SW for Svingbroen.
2) Brovagten kaldes igen ved skibets passage af rapporteringsskiltet WEST 1, 500 meter SW for Svingbroen.
3) Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller på telefon 55 44 20 45, når skibet har passeret Svingbroen.
Udgående (passage fra NE mod Karrebæksminde).
1) Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller på telefon 55 44 20 45 ved skibets passage af rapporteringsskiltet EAST 2, 700 meter NE for Svingbroen.
2) Brovagten kaldes igen ved skibets passage af rapporteringsskiltet EAST 1, 500 meter NE for Svingbroen.
3) Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller på telefon 55 44 20 45, når skibet har passeret Svingbroen.
Skibe skal ikke forvente, at brovagten kan registrere normale danske dag- og natsignaler for passage.

Signaler fra bro
Når et skib har aftalt broåbning nærmer sig broen, vil der fra signalmasterne blive afgivet følgende signaler:
1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. Dette gælder også for fartøjer som kan passere under den lukkede bro.
2) 2 røde blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib, der kommer fra NE. Passage må ikke finde sted, før signalet under pkt. 3 afgives.
3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib, der kommer fra NE kan passere broen.
4) 3 røde blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib, der kommer fra SW. Passage må ikke finde sted, før signalet under pkt. 5 afgives.
5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib, der kommer fra SW kan passere broen.
Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en lang tone, tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for gennemsejling også blive slukket.
Indtil gennemsejlingssignalet afgives, skal et skib holde sig i sikker afstand fra broen, således at risiko for påsejling af broen ikke opstår.

Sejltid fra Karrebæksminde
Sejltid fra Karrebæksminde til Svingbroen er ca. 45 min. Ved 5 knob

Artikel i Sjællandske: Kampen lykkedes

Juni 2017

Følg os gerne på vores Facebookside samt på Instagram.

GEORG BENTZEN BØD VELKOMMEN TIL ÅBNINGEN AF VENTESALEN

Maj 2017

Formand for Næstved Turistforening bød velkommen ved åbningen af turistkontoret i Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved.
Der ligger flere billeder og videoer på vores Facebookside samt på Instagram.

TURISTKONTORET I VENTESALEN OFFICIELT INDVIET


Maj 2017

Endelig kom dagen, hvor vi kunne indvie turistkontoret i Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved. Fra og med i morgen vil turistkontoret være åbent. I vores åbningstid, kan man tillige benytte ventesalen samt toiletterne.

En stor tak til alle der kiggede forbi, og var med til at gøre åbningen ekstra festlig. Også en stor tak til alle der har været med til at gøre det muligt at åbne turistkontor i Næstved.

I indslaget fra TV ØST kan du se klip fra dagen. Der ligger flere billeder og videoer på vores Facebookside samt på Instagram.

Med venlig hilsen
Næstved Turistforening
Georg Bentzen, Formand

INVITATION: ÅBNING AF VENTESALEN, NÆSTVED

Maj 2017

Næstved Turistforening inviterer dig til åbningen af ventesalen i Næstved tirsdag den 30. maj 2017.

Programmet er:

Kl. 14.00-14.10
Officiel åbning ved formand Georg Bentzen og formand for teknisk
udvalg i Næstved Kommune Søren Revsbæk, der klipper den røde
snor. Urania spiller og blæser åbningen i gang.

Kl. 14.10-16.00
Åbning af Ventesalen med indbudte gæster hvor vi serverer lidt sødt
til maven og halsen – der kan netværkes.

Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne.

Vi ser frem til en god dag for turismeerhvervet i Næstved.

Med venlig hilsen
Næstved Turistforening
Georg Bentzen, Formand

Vi stiller om til sommertid

Marts 2017

Selvom kalenderen først siger sommertid nu, har Næstved Turistkontor længe været i gang med forberedelser og tiltag til turistsæsonen 2017, for eksempel.

 

 • Turistkontoret i Karrebæksminde er nu åbent hele året.
 • Turistkontoret i Næstved åbner snart på banegårdspladsen.
 • Vi er klar til at tage flere sommerhuse ind til udlejning.
 • Vi er på vej med en lokal turistbrochure.

Kalenderen siger sommertid. Urene er stillet frem. Og vi glæder os til en god sommer, og ikke mindst, en god turistsæson for alle.

Referat generalforsamling 2017

Marts 2017

Referat fra Næstved Turistforenings generalforsamling 21. marts  2017.

Læs referatet

Beretning 2017

Marts 2017

Formandens beretning, Næstved Turistforenings generalforsamling 21. marts  2017.

Læs beretningen

Generalforsamling 2017

Marts 2017

Næstved Turistforening afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 21. marts kl. 17.30

i Kompagnihuset, Næstved.

Se indkaldelse til generalforsamling 2017.

Ventesalen

Marts 2017

Næstved Turistforening har indgået aftale med Teknisk Udvalg i Næstved kommune om Ventesalen, Banegårdspladsen, Næstved.

Her stiller udvalget lokalet til rådighed og turistforeningen står for åbningstiderne. Forventet åbning primo maj.
Læs mere i artiklen fra TV ØST

Guidede ture

Marts 2017

Næstved Turistforening genoptager i 2017 guidede ture. Der bliver ture i Næstved og Karrebæksminde. En folder er under udarbejdelse. Mere om guidede ture senere.

Nyhedsbrev til medlemmer

Marts 2016

Generalforsamlingen den 15. marts blev afviklet på Danhostel, Næstved med 62 deltagere. Formanden aflagde beretning og direktøren gav en orientering om foreningens virke. Generalforsamlingen der blev ledet af advokat Thomas Colstrup, Advodan tog beretningerne til efterretning.

Et af forslagene på generalforsamlingen var efter indstilling fra bestyrelsen forslag til nye vedtægter. De nye vedtægter blev vedtaget. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.

Læs hele nyhedsbrevet her

Se de nye vedtægter

Referat fra generalforsamling

Kirke850x300

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i Næstved Turistforening tirsdag den 15. marts 2016 på Danhostel, Næstved

Læs mere

Pressemeddelelse

Bro850x300

I al stilfærdighed – om Næstved Turistforening.

De sidste dage har Sjællandske, Næstved beskæftiget sig med Næstved Turistforenings generalforsamling, og især vores utilfredshed med at vi ikke, som den eneste turistforening, har en bestyrelsesplads i den nye turismeorganisation Visit Sydsjælland-Møn. I den anledning er der grund til at oplyse læserne af Sjællandske om fakta.

Læs mere

Næstved Turistforening på Facebook

Sejl850x300

Marts 2016

Næstved Turistforening har nu en Facebook side.

Besøg den, kom med indlæg, like og del meget gerne, så vi har en demokratisk og levende debat

Spændende oplevelser på Gavnø

Gavn850x300

Februar 2016

Det smukke Gavnø Slot tilbyder mange nye spændende oplevelser.

Prøv selv Gavnø Go Fly, Sørøverlandet eller besøg den smukke park, der snart byder velkommen til foråret med tulipaner i 1000 vis.

Vil du vide mere om Gavnø klik her

Skide skægt i BonBon-Land

BonBon-Land_850x300Marts 2016

Der er – stadig – skide skægt i BonBon-Land

Få årets sjoveste dag – fra 159 kr. – fri adgang til alle forlystelser –

Vil du vide mere om BonBon-land så klik her

Havnefestival

Strand_850x300

Marts 2016

Karrebæksminde med den flotte Enø Strand

Byder velkommen og i år igen med mange aktiviteter, f.eks.

Juni
24.- 26. Havnefestival

  • Syng med Charlie Sankt Hans Aften

Vil du vide mere om Karrebæksminde så klik her.

Shopping i Næstved

Shopping_850x300

Marts 2016

Shopping i flere tidsaldre

Uanset om du glæder dig til at slentre afslappet gennem vores hyggelige gågader eller gå energisk til værk i Næstved Storcenter eller Sct. Jørgens Parks butikscenter, skal du forberede dig på at blive lokket med gode tilbud.

Vil du vide mere så klik her