VEDTÆGTER

Vedtægter for Næstved Turistforening

§ 1

Navn:
Foreningens navn er Næstved Turistforening.

§ 2.

Formål:
Foreningens formål er at fremme turismen indenfor sit arbejdsområde, samt bidrage til en samlet turismepolitik for Næstved Kommune i samarbejde med relevante aktører inden for turisterhvervet.

Foreningens formål forsøges opfyldt gennem bl.a. følgende aktiviteter:

 • at skabe bedst mulige rammebetingelser for turisterhvervet i Næstved Kommune.
 • at varetage medlemmers interesser overfor Næstved Kommune, Region Sjælland og øvrige offentlige myndigheder.
 • at afholde faglige og sociale aktiviteter herunder møder, konferencer, kurser, etablering af netværk med det formål at give medlemmerne information om og indsigt i turismerelevante forhold.
 • at medvirke til, at turister i Næstved Kommune tilbydes professionel og kompetent service.
 • at støtte og bidrage til aktiviteter, der medvirker til positiv markedsføring af turistattraktioner i Næstved Kommune.
 • at samarbejde med relevante organisationer på lokalt, regionalt og landsplan med det for- mål at styrke turisterhvervets udvikling i Næstved Kommune.

§ 3.

Medlemsforhold:
Alle private personer, såvel som erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger og selskaber kan optages som medlem. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse for henholdsvis private medlemmer og for øvrige.

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen.

§ 4.

Regnskab:
Foreningens regnskab er kalenderåret.

§ 5.

Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj og indkaldes elektronisk eller pr. brev med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til beslutning, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Kassereren fremlægger regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
 5. Fremlæggelse af bestyrelsens handleplan for det kommende år
 6. Fremlæggelse af budget for det kommende år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 8. Behandling af indkomne forslag
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst 30 % af foreningens medlemmer har fremsat ønske herom.

Indkaldelse sker som foran anført med angivelse af dagsorden, som foruden de sager, der ønskes behandlet, skal indeholde punkterne:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Eventuelt

Beslutninger på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller 1/3 af de frem- mødte forlanger det, ske skriftligt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 6.

Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 13 medlemmer.

2 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Næstved Byråd.

1 bestyrelsesmedlem udpeges af Næstved Udviklingsfond.

Op til 10 bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år op til 5 medlemmer for en 2-årig periode.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen op til 4 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. De pågældende udgør samtidig foreningens forretningsudvalg, som dog har mulighed for at supplere sig med yderligere 2 medlemmer fra bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, og heriblandt enten formand eller næstformand, er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne, der udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter afholdelse.

§ 7.

Tegningsret:
Forretningsudvalget tegner i alle sammenhænge foreningen, men kan meddele prokura og specialfuldmagter.

§ 8.

Opløsning:
I tilfælde af foreningens ophævelse træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om foreningens midler. Foreningens arkivalier overlades til Næstved Arkiverne.

Således vedtaget på Generalforsamlingen den 21. marts 2019.