Vedtægter for Næstved Turistforening

NT850x300-Bad

Nye vedtægter

§ 1
Navn
Foreningens navn er Næstved Turistforening.

 

§ 2
Formål
Foreningens formål er at fremme turismen indenfor sit arbejdsområde, samt bidrage til en samlet
turismepolitik for Næstved Kommune i samarbejde med relevante aktører inden for turisterhvervet.
Foreningens formål forsøges opfyldt gennem bl. a. følgende aktiviteter:

• at skabe bedst mulige rammebetingelser for turisterhvervet i Næstved Kommune.

• at varetage medlemmers interesser overfor Næstved Kommune,
Region Sjælland og øvrige offentlige myndigheder.

• at afholde faglige og sociale aktiviteter herunder møder, konferencer, kurser, etablering
af netværk med det formål at give medlemmerne information om og indsigt i
turismerelevante forhold.

• at medvirke til, at turister i Næstved Kommune tilbydes professionel og
kompetent service.

• at støtte og bidrage til aktiviteter, der medvirker til positiv markedsføring af
turistattraktioner i Næstved Kommune.

• at samarbejde med relevante organisationer på lokalt, regionalt og landsplan med det
formål at styrke turisterhvervets udvikling i Næstved Kommune.

 

§ 3
Medlemsforhold
Alle private personer, såvel som erhvervsvirksomheder, institutioner, foreninger og selskaber kan optages som medlem. Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse for henholdsvis private medlemmer og for øvrige.

Kontingentrestance udover 3 måneder medfører automatisk udelukkelse af foreningen.

 

§ 4
Regnskab
Foreningens regnskab er kalenderåret.

 

§ 5
Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj og indkaldes med mindst 14 dages varsel i en eller flere af de lokale aviser/ugeblade.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til beslutning, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Fremlæggelse af bestyrelsens handleplan for det kommende år
6. Fremlæggelse af budget for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne
eller mindst 30 % af foreningens medlemmer har fremsat ønske herom.

Indkaldelse sker som foran anført med angivelse af dagsorden, som foruden de sager, der ønskes
behandlet, skal indeholde punkterne:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Eventuelt

Beslutninger på såvel den ordinære som den ekstraordinære generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Til vedtagelse af foreningens opløsning kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmer for på 2 hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal, hvis dirigenten eller 1/3 af de fremmødte forlanger det, ske skriftligt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§6
Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer.

2 udpeges af Næstved Byråd.

Direktøren for Næstved Udviklingsfond er født medlem af bestyrelsen.

4 medlemmer vælges på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år 2 medlemmer for en 2-årig periode.

Der vælges hvert år på generalforsamlingen 1 suppleant til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. De pågældende udgør
samtidig foreningens forretningsudvalg.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og forretningsudvalgets kommissorium.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen, og heriblandt enten formand eller næstformand, er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker med 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Der tages referat af bestyrelsesmøderne, der udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter afholdelse.

 

§7
Tegningsret
Forretningsudvalget tegner i alle sammenhænge foreningen, men kan meddele prokura og specialfuldmagter.

 

§8
Opløsning
I tilfælde af foreningens ophævelse træffer den opløsende generalforsamling bestemmelse om
foreningens midler. Foreningens arkivalier overlades til Næstved Arkiverne.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. marts 2016.

090216 GUN/CEM