Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Turistforening
onsdag den 21. marts kl. 17.30 på Hotel Vinhuset, 4700 Næstved.

Dagsorden ifølge vedtægterne med enkelte tilføjelser:

 1. Valg af dirigent
  1. Formand Georg Bentzen aflægger beretning
  2. Direktør for Næstved Turisme A/S, Erik Holst orienterer om selskabets virke
 2. Kassereren fremlægger regnskab
 3. Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslår ændret kontingent for private medlemmer på grund af moms
 4. Kassereren fremlægger budget for 2018
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. På valg er:
   1. Claus Neergaard og Gitte T. Olsen. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
  2. Valg af suppleanter. På valg er:
   1. Svend- Erik Kristensen som 1.suppleant. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm,Næstved, ved  stat.aut.revisor Richard Patel.
 8. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en middag inden generalforsamlingen, som begynder kl. 18.30.

Øl, vand, vin er for egen regning. Af hensyn til arrangementet beder vi om tilmelding på mail: cg@naestvedturistforening.dk eller på mobil 40 30 96 39 eller fastnet 5572 1122, senest den 14. marts

Efter generalforsamlingen vil Mette Bielefeld Bruun, Museum Sydøstdanmark, orientere om planerne for Det nye Holmegaard og betydningen for turismen. En investering på over 100 mill.kr.i vores område, der skal være klar til åbning primo 2019.

I en kort pause vil der som sædvanlig være lodtrækning af sponserede præmier.

Vi, i bestyrelsen, ser frem til en god debat og en værdig afviklet generalforsamling. Vel mødt alle.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand

Udgivet i Generalforsamling, Nyhed.