Notat fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2019

Torsdag den 21. marts 2019 blev den ordinære generalforsamling afholdt i Kompagnihuset i Næstved. Det var nr. 105 i rækken.

Vi startede med spisning, og der var frit valg fra baren mellem øl, vin eller vand. Vi fik kaffe og lidt sødt. Kl. 18.30 præcis startede generalforsamlingen.
Der var mødt 59 medlemmer og 45 var stemmeberettede.

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Emre Aksoy, Advodan, Næstved som dirigent. Aksoy blev valgt. Erik Holst blev referent.

Formand Georg Bentzen kom i sin beretning ind på den store betydning turismen har i Næstved kommune. Her omsættes for over 740 mill.kr. om året og der skabes 840 jobs. Georg Bentzen redegjorde for bestyrelsens sammensætning, antal bestyrelsesmøder og gennemgik herefter de målepunkter som bestyrelsen har arbejdet med siden sidste generalforsamling. Endelig gennemgik Georg Bentzen de nye handleplaner der er vedhæftet dette referat. Georg Bentzen takkede alle de frivillige for deres store arbejdsindsats der gør, at vagtplanen i både Ventesalen i Næstved og kontoret i Alleen i Karrebæksminde kan holde åbent året rundt. Det er der også behov for, så de ca. 14-16000 besøgende for en god oplevelse. Skills i Næstved er det største arrangement i mange år – der ventes op til 50.000 besøgende og Turistforeningen har infostand i Arena, Næstved, og stiller med guider i busserne. I alt 22 er på arbejde de tre dage Skills afvikles. Tak til Per Rasmussen og Finn Mogensen som har stået for vagtplanen og udarbejdelse af folder.

Beretning blev enstemmigt godkendt.

Handleplanen blev enstemmigt godkendt. Du finder handleplanen HER.

Georg Bentzen motiverede hvorfor bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, ændringer der primært
vedrører antal bestyrelsesmedlemmer og en modernisering/generationsskifte. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt. Du finder vedtægterne HER.
Kasser Erik Holst gennemgik årsrapporten der viser et overskud på 15.000 kr. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget. Du finder årsrapporten HER.
Kasser Erik Holst gennemgik forslag til kontingentforhøjelse – private 10 kr. og erhverv 50 kr.

Kontingentforslag blev enstemmig vedtaget. Torben Larsen ville gerne vide hvad det gennemsnitlige kontingent hor erhvervsmedlemmer er. Erik Holst svarede, at minimum kontingent er 875 kr., men at erhvervsmedlemsskab forhandles.

Kasser Erik Holst præsenterede forslag til budget 2020.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen – efter godkendelse af de nye vedtægter – blev følgende valgt:
Georg Bentzen og Erik Holst blev begge genvalgt.

Stine B. Andersen, Enø Steak House, Lars Westermann, Slusehuset og Dorthe Kock-Jensen, Hotel Vinhuset blev nyvalgt og Laura Sø, der var suppleant blev valgt. Tillykke til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Følgende, der ikke var på valg fortsætter i bestyrelsen:
Gitte Torp Olesen, Kristian Skov-Andersen, Henning Jørgensen, Svend –Erik Kristensen, Claus Neergaard og Uffe Nielsen.

Som suppleanter blev Joakim Blankschøn, faglig sekretær i BUPL, direktør i Rejsekortet Benny Pedersen og sommerhusejer i Karrebæksminde Lone Nielsen valgt.

Stats. Aut. revisor Rickard H. Patel, Beierholm, Næstved blev genvalgt som revisor.

Aften sluttede med et indlæg om ”Water & Wellness som direktør Christian Federspiel holdte. Der var livlig debat, fordi Næstved kommune netop står overfor et valg – skal de nuværende svømmehaller renoveres eller skal der bygges nyt? Der kom mange gode forslag om placeringen af nybyggeri, størrelsen på bassinerne osv.osv. Byrådsmedlem Otto Poulsen, Venstre fik mange gode input.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig under ledelse af Emre Aksoy.

Formand Georg Bentzen
Næstformand Svend-Erik Kristensen
Kasserer Erik Holst
Disse tre udgør forretningsudvalget, der samtidig valgte at supplerer sig med Uffe Nielsen og Henning
Jørgensen.

Med venlig hilsen

Georg Bentzen

Bestyrelsens sammensætning finder du på www.naestvedturistforening.dk klik på om os.

Notat fra årets generalforsamling

I går, den 22.marts holdt vi generalforsamling i Turistforeningen, på Hotel Vinhuset i Næstved.
Charlotte Urup Stoltenberg, Advodan Næstved, blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Foreningen har 274 medlemmer, og 60 af dem var mødt.

Formand Georg Bentzen kom i beretningen ind på den store betydning turismen har i Næstved Kommune. Erhvervet omsætter for over 740 mill.kr.og skaber 845 fuldtidsarbejdspladser. Turisme erhvervet er dermed den største private virksomhed, målt på ansatte i Næstved kommune, og det er vel at mærke arbejdspladser, der ikke kan outsources.
Georg Bentzen foreslog, at Næstveds Kommunes turisme strategi bliver todelt. Dels fortsat markedsføring m.m.via det kommunale samarbejde i Visit Sydsjælland-Møn, og som noget nyt, dels en strategi for den lokale turisme. Turistforeningen har mange ideer til, hvordan modtageapparatet for turister skal virke under temaet: det gode værtsskab.
Derfor håber foreningen, via dialog og samarbejde, at byrådet i Næstved finder økonomiske ressourcer til at støtte og videreudvikle turismen i Næstved i tæt samarbejde med Turistforeningen.
Der var god debat blandt de fremmødte, og vi kunne alle glæde os over, at den politiske top i kommunen var tilstede, idet både borgmester Carsten Rasmussen og første viceborgmester Klaus Eusebius, sammen med Helge Adam Møller og Helle Jessen var tilstede.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Herefter gennemgik kasserer Erik Holst regnskabet, der viste et lille underskud på 1000 kr.og en egenkapital på 489.000kr. Erik Holst gennemgik også regnskabet for Næstved Turisme A/S, der viste et overskud på 27.000 kr. Årsrapporterne blev enstemmigt godkendt.

Claus Neergaard og Gitte T. Olsen blev genvalgt til bestyrelsen for de næste to år.
Suppleant Svend-Erik Kristensen blev genvalgt for næste år.

Revisor Rickard Patel, Beierholm Næstved, blev genvalgt.

Efter pausen holdt museumsleder i Næstved Mette B. Bruun, Museum Sydøst Danmark, et fremragende indlæg om Det Nye Holmegaard.

Formand Georg Bentzen sluttede aftenen med ros til Frivillige Netværket, der yder en stor daglig indsats i Ventesalen, som nu også fra april måned har åbent hver lørdag fra kl.10-14.

Har du spørgsmål til generalforsamlingen, eller ideer til indsats området, som du mener Turistforeningen skal fremme, er du altid velkommen til at kontakte Georg Bentzen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formand Georg Bentzen
Næstformand Uffe Nielsen
Kasserer Erik Holst

Forretningsudvalget, som også er bestyrelsen i Næstved Turisme A/S blev:
Georg Bentzen, Uffe Nielsen, Erik Holst og Henning Jørgensen

Bestyrelsens medlemmer er nu: Georg Bentzen, Uffe Nielsen, Erik Holst, Claus Neergaard, Gitte T. Olsen, Henning Jørgensen (udpeget af Næstved kommune) og Kristian Skov-Andersen (udpeget af Næstved kommune) samt suppleant Svend-Erik Kristensen.

Hvis du har lyst til at blive en del af bestyrelsen -hvis ja, så kontakt formanden

Foreningen vil i det kommende år arbejde med følgende indsats områder:

Vi skal sikre og udvide åbningstiden i Ventesalen.
Vi skal øge uddannelsen af de frivillige.
Vi skal holde fokus på vores økonomi i foreningen og specielt Sommerhusudlejningen.
Vi skal fortsætte arbejdet i DUNK.
Vi skal medvirke til at få flere overnatningsmuligheder i Næstved.
Vi skal have flere medlemmer i foreningen.
Vi skal overbevise borgmester og byråd om nødvendigheden af økonomisk hjælp og støtte til vores arbejde.
Vi skal planlægge generationsskifte i ledelse og bestyrelse.
Vi skal medvirke aktivt i afvikling af SKILLS i 2019.
Vi skal sætte turistpræg på Ny Holmegaard.
Vi skal lægge os i selen for godt vejr og en god kommende sæson.
Og meget mere til gavn for medlemmerne og turisterhvervet.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand
Næstved Turistforening

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Turistforening
onsdag den 21. marts kl. 17.30 på Hotel Vinhuset, 4700 Næstved.

Dagsorden ifølge vedtægterne med enkelte tilføjelser:

 1. Valg af dirigent
  1. Formand Georg Bentzen aflægger beretning
  2. Direktør for Næstved Turisme A/S, Erik Holst orienterer om selskabets virke
 2. Kassereren fremlægger regnskab
 3. Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslår ændret kontingent for private medlemmer på grund af moms
 4. Kassereren fremlægger budget for 2018
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. På valg er:
   1. Claus Neergaard og Gitte T. Olsen. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
  2. Valg af suppleanter. På valg er:
   1. Svend- Erik Kristensen som 1.suppleant. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm,Næstved, ved  stat.aut.revisor Richard Patel.
 8. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en middag inden generalforsamlingen, som begynder kl. 18.30.

Øl, vand, vin er for egen regning. Af hensyn til arrangementet beder vi om tilmelding på mail: cg@naestvedturistforening.dk eller på mobil 40 30 96 39 eller fastnet 5572 1122, senest den 14. marts

Efter generalforsamlingen vil Mette Bielefeld Bruun, Museum Sydøstdanmark, orientere om planerne for Det nye Holmegaard og betydningen for turismen. En investering på over 100 mill.kr.i vores område, der skal være klar til åbning primo 2019.

I en kort pause vil der som sædvanlig være lodtrækning af sponserede præmier.

Vi, i bestyrelsen, ser frem til en god debat og en værdig afviklet generalforsamling. Vel mødt alle.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand